شرایط لازم جهت اقدام و تمدید نماد اعتماد و نماد ساماندهی

شرایط لازم جهت اقدام و تمدید نماد اعتماد و نماد ساماندهی

نکته:  ثبت نام و تمدید نماد های اعتماد و نماد ساماندهی اگر از جانب صاحب امتیاز وب سایت باشد به صورت رایگان می باشد، در غیر این صورت در صورت اقدام جهت ثبت نام و تمدید هریک از نمادهای مذکور از جانب گروه نرم افزاری آرین مبلغ یک میلیون ریال بابت هریک از اینمادها به طور جداکانه مسترد می گردد.

...
necessary-conditions-for-action-and-renewal-of-trust-symbol-and-organization-symbol
  • design4
  • design4
design7